Vilkår elbil-lader

VILKÅR FOR KJØP AV HJEMMELADER NEDBETALT OVER STRØMREGNINGEN

Eierforhold
Hjemmeladeren forblir Selgers eiendom inntil alle avdrag er betalt. Kjøper kan verken selge eller leie ut hjemmeladeren til andre i avtaleperioden, uten at utestående beløp først gjøres opp med Selger. Om det avholdes utlegg hos Kjøper, skal namsmyndigheten opplyses om ovennevnte. Om utlegg likevel tas i hjemmeladeren, skal Kjøper straks varsle Selger om dette. Det samme gjelder om Kjøperen skulle gå konkurs.

Vedlikehold
Kjøper plikter å bekoste eventuelt nødvendig vedlikehold og påløpte kostnader for utbedring av eventuelle skader på hjemmeladeren. Ved eventuelle feil eller problemer med hjemmeladeren, har Kjøper rett og plikt til å ta kontakt med Selger så snart som mulig. Kjøper er ansvarlig for utgifter til arbeid som ikke er å anse som en mangel eller som ikke dekkes av garantien.

Ansvarsforhold

  1. a) Generelt om Kjøpers plikter: Kjøper skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at Selger skal kunne oppfylle avtalen. Dette innebærer blant annet å:
  2. stille boligen til disposisjon slik at installasjonen av produktet kan bli gjennomført på avtalt tidspunkt,
  3. på forespørsel å gi den informasjonen Selger eller Installatør finner nødvendig slik at riktig versjon av produktet velges og at Installatør får nødvendig informasjon for å kunne utføre installasjonen, og
  4. å betale de avtalte avdragene over strømregningen til rett tid.

Dersom Kjøper ikke yter nødvendig medvirkning og dette medfører ekstra kostnader for Selger kan gebyr påløpe.

  1. b) Kjøpers manglende medvirkning: Dersom Kjøper ikke yter nødvendig medvirkning, og Selger lider tap som følge av dette, kan Selger kreve at tapet skal bæres av Kjøperen.

Dersom Kjøper ikke stiller boligen til disposisjon slik at installasjonen ikke kan bli utført til avtalt tid påløper et gebyr på kr 500,-. Dersom Kjøper ikke har sendt nødvendig informasjon, på oppfordring fra Selger eller Installatør, og mangelen på informasjon medfører merarbeid, kan Selger kreve at kostnadene til slikt merarbeid dekkes av Kjøper.

Finansieringsavtale
Det forutsettes at Kjøper er strømkunde hos Orkdal Energi. Selger forbeholder seg retten til å kunne foreta en kredittvurdering av Kjøper etter at Avtale er inngått. Dersom kredittvurderingen av Kjøper ikke anses tilfredsstillende av Selger, bortfaller Avtalen. Ved opphør av dette kundeforholdet, uansett grunn, plikter Kjøperen seg til å kjøpe ut hjemmeladeren til restverdi satt av Selger. Ettersom Selger ikke har beregnet et etableringsgebyr vil en Kjøper som avbryter kundeforholdet bli belastet med et avbruddsgebyr på kr 750,-.

Mislighold
Hvis Kjøper skulle misligholde sin strømleveringsavtale eller denne Avtalen med Selger, vedtar Kjøperen tilbakelevering uten søksmål. Dersom kjøperen ikke betaler avtalte avdrag, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde ytelsen tilbake. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, inndrives ved inkasso. Kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Prisendring
Kjøperen aksepterer at strømregningen i avtaleperioden kan bli økt med et beløp tilsvarende avtalt avdragsstørrelse.

Angrerett
Du har 14 dagers ubetinget angrerett. Fristen løper fra det tidspunktet de opplysningene som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, dvs. inngåelse av kjøpskontrakt. Et eget skjema skal fylles ut når angreretten gjelder. Skjemaet er levert med kontraktens dokumenter.