Anleggsbidrag

Annleggsbidrag og leie av kundesentral Orkdal Energi Varme AS

For nye prosjekter tilbyr Orkdal Energi Varme en delingsmodell der vi tar en andel av kostnadene ved fremføring av fjernvarme, leveranse og montering av kundesentral.

Delingsmodellen forutsetter at all oppvarming benytter fjernvarme, også gulvvarme på bad og gang samt snøsmelteanlegg. I motsatt fall defineres leveransen som en dellevering og alle kostnader ved fremføring belastes utbygger.

Orkdal Energi Varme AS ønsker tidlig involvering i prosjektene slik at den tekniske løsningen blir best mulig med tanke på bruk av fjernvarme.

Kundesentraler:
Kunden kan enten kjøpe kundesentralen selv eller velge å leie denne av Orkdal Energi Varme.

Eie:
Kunden må kjøpe sentralen selv og utføre årlig vedlikehold av denne selv.

Leie:
Orkdal Energi Varme kjøper sentralen og kunden betaler en månedlig sum for leie, denne summen er inkludert årlig service på sentralen med kontroll av filter automatikk og ventiler.

 

Beregning av anleggsbidrag:

Anleggsbidraget beregnes ut i fra kostnad med fremføring og byggets energibehov.

Fremføring:
Kostnaden med fremføring av fjernvarmerør avhenger av avstanden til hovedrør, grunnforhold, geografiske forhold og plassering av teknisk rom med kundesentral i bygget.

Byggets energibehov:
For å beregne byggets energibehov tas all oppvarming som kan gjøres med fjernvarme med i beregningen, dette er i hovedsak byggoppvarming, ventilasjonsvarme, tappevannsoppvarming, snøsmelting og varme til prosesser. På bakgrunn byggets behov får vi ut årsforbruket av energi samt makseffekt som gir videre grunnlag for beregning av anleggesbidrag.

Beregning av anleggsbidragets størrelse:
Kostnader og inntekter settes inn i en nåverdiberegning med normalt 10 års løpetid, er nåverdien positiv settes anleggsbidraget til kr 0, ved negativ nåverdi konverteres negativ verdi direkte til anleggsbidrag. Alternativt kan løpetiden økes maks 20 år slik at anleggsbidraget reduseres. Dette forutsetter skriving av kontrakt på levering av fjernvarme med løpetid tilsvarende antall år som beregningsgrunnlaget.