Leveringsvilkår bedrift

Oppdatert 1. desember 2016

Generelt gjelder "Standard kraftleveringsavtale" fremforhandlet av Forbruke­rombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. I tillegg gjelder følgende spesialvilkår for strømavtalene:

 

Spotpris

Kunden avregnes etter Nord Pools timepriser i Orkdal Energinetts nettområde. I øvrige nettområder avregnes kunden etter Nord Pools gjennomsnittspris pr måned. I tillegg kommer et månedlig fast kronebeløp og et påslag som også dekker kostnader til kjøp av lovpålagte elsertifikater. Avtalen kan sies opp med 14 dagers varsel.

 

Fastpris

Prisen er fast og avtalen bindende for den avtalte perioden. Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny fastprisavtale, vil kunden få levert strømavtale "Spotpris". Det påløper et gebyr på minimum kr 500,- dersom avtalen sies opp før kontraktstiden er over.

 

Bestilling og flytting

Ved bestilling av strøm gir kunden Orkdal Energi AS fullmakt til å ordne alle formaliteter med kundens netteier. Kraftprisavtalen er knyttet til virksomhetens organisasjonsnummer. Ved flytting vil kunden få overført avtalen til ny adresse, med mindre kunden sier opp avtalen.

 

Faktura

I Orkdal Energinetts nettområder faktureres strøm og nett samlet etterskuddsvis hver måned. Kunder i andre nettområder kan ha avvikende faktureringsintervaller. Dersom kunden ønsker faktura på papirformat, tilkommer et gebyr for dette, for tiden kr 39,- pr faktura. Ved forsinket betaling, vil kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter gjeldende satser.

 

Leveringsvilkårene kan endres med 14 dagers varsel på våre internettsider eller på annen egnet måte.