Leveringsvilkår privat

Leveringsvilkår privat

Oppdatert 16.03 2021

Generelt gjelder "Standard kraftleveringsavtale" fremforhandlet av Forbrukertilsynet og bransjeorganisasjonen Energi Norge.

Orkland Energi samler all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side. Endring varsles ved direkte skriv og i kundens innboks i Min Side.

Ved bestilling gir kunden Orkland Energi fullmakt til å:
• iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.
• innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
• melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Orkland Energi i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
• innhente målerverdier fra Elhub

Samtykke
Dersom man har samtykket får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Orkland Energi, fordelsprogrammet, og selskaper i Orkland Energi-konsernet per e-post, sms og sosiale medier. Som kunde regnes alle personer over 18 år som er tilknyttet målepunktet. Samtykket er gyldig inntil man melder seg av, og betyr at man kan få informasjon om aktuelle nyheter og tilbud etter endt kundeforhold. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Orkland Energi.

Kredittvurdering
Orkland Energi har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Orkland Energi sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.

Angrerett
I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Orkland Energi anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.

Bestilling/flytting
Ved bestilling av strøm gir kunden Orkland Energi AS fullmakt til å ordne alle formaliteter med kundens nettselskap. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Orkland Energi gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Orkland Energi som leverandør på den nye adressen.

Ved oppsigelse ifbm flytting, må kunden ta kontakt med Orkland Energi senest 3 dager før flyttedato.

Prisendringer
Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Timesavregning
Dersom Elhub (kraftbransjens felles datasenter) sender timesverdier for kundes forbruk, og kunde har timesavregnet strømavtale blir hver time avregnet med gjeldende timespriser. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.

Faktura
Kunder faktureres månedlig når forbruksverdi fra ElHub er klar. Kunder hos Nettselskapet AS og Tensio TS mottar faktura samlet for strøm og nettleie hver måned (gjennomfakturering) iflg avregningsforskriften. (Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.)

Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis månedlig. Dersom kunden ønsker faktura på papirformat, tilkommer et gebyr for dette.

Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, kan Orkland Energi eller Orkland Energi sin innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr.

I tillegg gjelder følgende produktbeskrivelse for strømavtalene våre:

OrklandSpot
Kunden avregnes etter Nord Pools timepriser. I tillegg kommer et månedlig fast kronebeløp og et påslag som inkluderer kjøp av lovpålagte elsertifikater. Avtalen har ingen bindingstid og løper til den blir sagt opp.

Fastpris
Prisen er fast og avtalen bindende for den avtalte perioden. Avtalen Fastpris har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kWh.prisen kostnader til kjøp av elsertifikater for avtalt periode. Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny fastprisavtale, vil kunden få levert strømavtale "OrklandSpot". Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten, mot å dekke Orkland Energi sitt tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Minimumsbeløpet for frikjøp er kr 500,-.

TryggPris
Kunden avregnes etter OrklandSpot med prisgaranti. Med prisgaranti menes en garanti mot høye priser. For TryggPris kommer i tillegg sikringspremie for pristaket. Orkland Energi vil informere om eventuelle endringer av pristak på Orkland Energi sine internettsider og/eller via SMS/Min side. Ved ingen endring videreføres eksisterende tak. Avtalen har ingen bindingstid og løper til den blir sagt opp.

OrklandSpot Hytte
Kunden avregnes etter Nord Pools timepriser. I tillegg kommer et påslag som inkluderer kjøp av lovpålagte elsertifikater. Avtalen er forbeholdt fritidsboliger, har ingen bindingstid og løper til den blir sagt opp.

OrklandSpot Kampanje
Et kampanjeprodukt med rabatt til nye kunder i perioder. Kunden avregnes etter Nord Pools timespriser (spotpris). I tillegg kommer et månedlig fast kronebeløp og et påslag som inkluderer kjøp av lovpålagte elsertifikater.

For enkelte avtaler tilkommer i tillegg et bruddgebyr. Størrelsen på bruddgebyret fremgår av den enkelte produktbeskrivelse.

Leveringsvilkårene kan endres med 14 dagers varsel på våre internettsider eller på annen egnet måte

Se standard kraftleveringsavtale

standard-kraftleveringsavtale.pdf

Angrefristskjema

angreskjema.pdf
Følg oss på: Orkland Energi AS Megardsvegen 1, 7320 Fannrem Tlf: 72 46 63 60 Personvern & cookies