Fjernvarme

Nett_20210914-IMG_5321.jpg

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er kort forklart et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted - og anvendes et annet. Til transport av varmeenergien brukes et fjernvarmenett: en lukket rørsløyfe som transporterer varmt vann til forbruker og avkjølt vann tilbake for ny oppvarming. Det kan sammenlignes med et sentralvarmeanlegg, men der sentralvarmeanlegg forsyner villaer og blokker, forsyner fjernvarmeanlegg bydeler eller flere bygg med energi til oppvarming og varmt vann.

- Fjernvarme er termisk energi i form av oppvarmet vann som sirkulerer i et lukket isolert rørsystem. Energien brukes til oppvarming av bygg, tappevann, snøsmelting og industriprosesser som krever varme, forteller daglig leder i Orkland Energi Varme, Kay Sandstad


Han forteller videre at et fjernvarmeanlegg kan ha én eller flere varmesentraler, men ulike energikilder som leverer varme til rørsystemet. I sentralen varmes vann opp, pumpes gjennom isolerte, nedgravde rør i bakken, og sendes frem til kundene. For å tilknyttes varmesentralen er kundene avhengig av et vannbasert oppvarmingssystem som fordeler varmen rundt om i bygget, og som varmer opp tappevannet. For å overføre det varme fjernvarmevannet til bygget trengs en kundesentral med varmevekslere. Når vannet passerer kundesentralen returneres avkjølt fjernvarmevann til varmesentralen gjennom et annet, isolert rør i bakken, for så å varmes opp på nytt.

- En kundesentral er en meget enkel installasjon med få komponenter og lave vedlikeholdskostnader, i tillegg til at et vannbårent oppvarmingssystem gir god komfort, sier Kay.

 

Hvorfor fjernvarme?

Fjernvarme er stort sett basert på bruk av fornybare energiressurser og spillvarme, og er et såkalt energifleksibelt anlegg - altså gjenbrukes råstoff som ellers ville gått til spille. Dette betyr at forskjellige energikilder kan brukes i produksjonen: avfallsforbrenning, biobrensel, varmepumpe, spillvarme, geotermisk energi, gass, olje etc. Fjernvarmeforsyning kan blant annet erstatte oljefyring, som igjen reduserer utslipp av nitrogenoksider, svoveloksider og støv/sot, og ikke minst utslippet av CO2. I 2020 ble hele 98% av energien i fjernvarmenettet på Orkanger produsert av gjenvunnet varme.

Fjernvarme har tilsvarende leveringssikkerhet som elektrisk kraftforsyning, med en konkurransedyktig pris. I tillegg gir vannbåren gulvvarme og radiatorer med lave overflatetemperaturer god varmekomfort, og hindrer samtidig produksjon av «brent støv» og annet smuss som kan føre til irritasjon og allergier.

- Fjernvarme har samme leveringssikkerhet som strøm, og er med på å avlaste strømnettet. I tillegg har fjernvarmen over flere år vært en stor bidragsyter til å redusere bruken av fossil energi, sier Kay

 

Orkland Energi Varme: I Orkland driftes fjernvarmenettet av kollegene Kurt og Kay. De holder ofte til i varmesentralen på Strandheim, men er mye ute og farter for å opprettholde fjernvarmeforsyningen.

Orkland Energi Varme: I Orkland driftes fjernvarmenettet av kollegene Kurt og Kay. De holder ofte til i varmesentralen på Strandheim, men er mye ute og farter for å opprettholde fjernvarmeforsyningen.

 

Inspeksjon: De 63 kummene plassert innenfor fjernvarmeringen inspiseres jevnlig, slik at kunden til enhver tid kan forvente uavbrutt leveranse av varme.

Inspeksjon: De 63 kummene plassert innenfor fjernvarmeringen inspiseres jevnlig, slik at kunden til enhver tid kan forvente uavbrutt leveranse av varme.