Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at alle har rett til privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger.

Orkland Energi ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer, målernummer og opplysninger om strømforbruk. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar. 

Behandlingsansvarlig

Orkland Energi er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle produkter og tjenester som leveres. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger. 

Behandlingsgrunnlaget

Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de produktene og tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Orkland Energi behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg, for eksempel til ditt nettselskap. Eksempler på personopplysninger som vi utveksler med ditt nettselskap kan være fødselsnummer, navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og id knyttet til ditt målepunkt/anlegg. Nettselskapet innhenter og lagrer ditt personnummer fra folkeregisteret.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Orkland Energi AS har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være strømavtale, samtykke eller hjemmel i lov. Når Orkland Energi ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. 

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
  2. med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
  3. etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
  4. som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Innsyn og rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Orkland Energi har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.